1. POISTENIE DEPOZITU CHARTROVANEJ LODE / CHARTER DEPOSIT INSURANCE

Zahŕňa poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50, - €. Zvolená suma depozitu nemôže byť nižšia, ako vyššie depozitu uvedená v zmluve s charterovú spoločností.

 

Poistenie depozitu nezbavuje klienta povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o nájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody. Klient si následne uplatní škodu prostredníctvom YACHT POOL zaslaním žiadosti vrátane potrebných dokladov, uvedených na stránkach www.yacht-pool.sk 
 

Poistenie je platné počas platnosti poistenia (12 mesiacov) na všetky chartery, kde je poistenec uvedený ako kapitán v charterovej zmluve. 

Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podlieha osobitným podmienkam. Pre poistenie žiadajte formulár "C".

Charter depozit      500€     750€      1000€      1500€      2000€      2500€      3000€      3500€    4000€

Poistné                  60€        85€         110€       160€        210€        260€        310€        360€      410€ 

Charter depozit      4500€     5000€      

Poistné                  460€        510€     

 

ONLINE REGISTRÁCIA POISTENIA + PODMIENKY

2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI KAPITÁNA / SKIPPER RELIABILITY INSURANCE 

oistenie zodpovednosti skippera zahrňuje materiálne a nemateriálne škody vyplývajúce z konania a zodpovednosti skippera.

 

3. POISTENIE PRE PRÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
Zahŕňa poistenie kapitána a posádky. V prípade nehody s následkom trvalej invalidity alebo smrti. Tiež zahŕňa záchranné práce v prípade nehody.

4. POISTENIE STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE
Poistenie kryje riziko kapitána jachty a tiež členov posádky v prípade odstúpenia od nájmu v dôsledku choroby. Platí len na obdobie nájmu, na rozdiel od iných druhov poistenia.