Mezinárodní průkaz radiotelefonisty vydávaný Českým telekomunikačním úřadem.

K obsluze lodní radiostanice jsou podle zákonů oprávněny pouze osoby s příslušným průkazem. V případě pronájmu lodí se jedná o  všeobecný nebo omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby. Tento průkaz je vyžadován při pronájmu lodí po celém světě. Mezinárodní průkaz v ČR vydává a zkoušky organizuje výhradně Český telekomunikační úřad a je vydáván s platností 5 let s možností prodloužení.
V případě, že máte jakýkoliv jiný průkaz, jehož součástí je oprávnění k obsluze radiostanice - např. některé typy německých průkazů, pak tento průkaz nepotřebujete. V případě, že vlastníte chorvatský průkaz k vedení lodi, průkaz od ČTÚ na území Chorvatska nepotřebujete, neboť součástí chorvatského průkazu je i povolení k obsluze radiostanice. Toto ale neplatí u obsluhy radiostanice na lodi plující pod českou vlajkou!

Jestliže chcete průkaz získat, zašlete vyplněnou přihlášku, doklad o úhradě správního poplatku a jednu fotografii pasového formátu na adresu Českého telekomunikačního úřadu. ČTÚ Vás  pozve ke zkoušce, zákonná lhůta je do tří měsíců od doručení žádosti. Proto myslete na získání průkazu s dostatečným předstihem!

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu vydávané Slovenským telekomunikačným úradom

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. 

Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu. 

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa, 
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa, 
c) požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti, 
d) dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a 
e) fotografiu žiadateľa. 

Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených zariadeniami globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou. Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené zariadeniami GMDSS na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito zariadeniami vybavené, je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom ministerstvom. 

Prihláška na skúšku


Rádi Vám poradíme, jaký průkaz pro Vás bude vhodný  kontakt.